Consello Xeral de Colexios de Terapeutas Ocupacionais de España

A Lei 2/1974, do 13 de febreiro, de Colexios Profesionais, establece no seu artigo 4.4 que cando estean constituídos varios Colexios da mesma profesión de ámbito inferior ao nacional, existirá un Consello Xeral de Colexios, cuxa creación ha de ter lugar mediante Lei do Estado.

Debido ao cumprimento da devandita situación, as organizacións autonómicas de terapeutas ocupacionais iniciaron no ano 2007 un proceso de solicitude de creación dun Consello Xeral de Colexios de Terapeutas Ocupacionais, que permitise á terapia ocupacional reagruparse e estender a súa representación ao ámbito nacional.

A Lei 24/2014, do 20 de novembro, pola que se crea o Consello Xeral de Colexios de Terapeutas Ocupacionais de España (CGCTOE), recoñece ao mesmo como a “corporación de Dereito Público que terá personalidade xurídica e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins con arranxo á Lei”. Para iso, o Consello Xeral desempeñará as seguintes funcións:

  • A coordinación interautonómica da política xeral da organización colexial da Terapia Ocupacional.
  • A representación e a defensa profesional da Terapia Ocupacional, tanto no ámbito nacional como internacional, ante os organismos acreditados que afecten aos intereses profesionais.
  • O fomento da creación de Colexios Profesionais naqueles territorios que carezan dos mesmos.
  • A promoción da mellora e perfeccionamento da lexislación sobre Colexios Profesionais, unificando criterios e estruturas que faciliten devandito proceso.
  • A promoción científica da Terapia Ocupacional mediante actividades de formación continuada, que garantan a posibilidade de acceso permanente á actualización nos avances da profesión, promovendo ademais bolsas e premios de investigación.
  • A promoción social, cultural e laboral da Terapia Ocupacional”.

Actualmente, a comisión xestora do CGCTOE atópase á espera da aprobación definitiva dos seus estatutos provisionais, que están a ser revisados polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, e cuxa aprobación dará lugar á elección dos seus órganos de goberno e á constitución definitiva do Consello Xeral, actualmente formado por organizacións de 15 comunidades autónomas.

Máis información na páxina web do Consello Xeral de Colexios de Terapeutas Ocupacionais de España: http://www.terapeutas-ocupacionales.es/