Que é a terapia ocupacional? Definición e obxectivos

A terapia ocupacional (TO) é unha profesión sociosanitaria que se encarga de promover a saúde, o benestar e o funcionamento a través da implicación activa das persoas en ocupacións.

É unha disciplina que combina arte e ciencia, que defende unha visión holística do ser humano e que se centra en todas aquelas actividades que ocupan o tempo das persoas e dan significado ás súas vidas. A ocupación abarca as actividades cotiás que permiten ás persoas manterse, contribuír á vida da súa familia e da súa comunidade, e participar na sociedade.

A TO pretende habilitar unha sociedade máis saudable, inclusiva e xusta, onde toda persoa poida participar como cidadá de pleno dereito.

O principal obxectivo desta profesión é lograr que as persoas alcancen unha participación plena, de tal forma que desenvolvan un estilo de vida independente, produtivo e satisfactorio.

Para iso, as/os terapeutas ocupacionais poden restaurar, manter ou desenvolver habilidades da persoa, analizar e adaptar as actividades ou modificar o entorno.

Como che pode axudar un terapeuta ocupacional?

As/os profesionais traballan en colaboración coa persoa que demanda os seus servizos, para facilitar que realicen e participen naquelas actividades e ocupacións desexadas e necesarias, á vez que desenvolven accións para a prevención de situacións de risco.

Os grupos de actividades cara aos que a TO estende a súa intervención son:

 • Actividades básicas da vida diaria
 • Actividades instrumentais da vida diaria
 • Educación
 • Traballo
 • Ocio e tempo libre
 • Sono e descanso
 • Xogo
 • Participación social

Como se desenvolve o traballo de terapia ocupacional?

Dentro das funcións que desenvolve a/o profesional de TO, pódense destacar as seguintes:

 • Asistencia
 • Asesoramento
 • Docencia
 • Investigación
 • Xestión e administración

A/o profesional de terapia ocupacional desenvolve un proceso de intervención dirixido á persoa, á súa familia e ás comunidades. Este proceso inclúe varias fases:

 • Avaliación: A/o terapeuta ocupacional, xunto coa persoa, colaboran para identificar as capacidades individuais desta, as características do entorno que lle rodea e as necesidades e dificultades no desenvolvemento das súas actividades cotiás.
 • Planificación: A información derivada da devandita avaliación é a base para iniciar un plan de intervención, que inclúe a proposta de obxectivos a corto e largo prazo. Esta planificación ha de ser relevante para a persoa, en relación á súa idade e ciclo vital, hábitos, roles, preferencias no estilo de vida e no seu entorno.
 • Intervención: Inclúe programas centrados na persoa e nos seus contextos. Están deseñados para facilitar o desempeño das ocupacións e a adaptación dos entornos nos que a persoa vive, traballa e participa. A través da intervención, a/o terapeuta ocupacional e a persoa exploran novas formas de desenvolver actividades, a través da adaptación destas ou dos entornos nos que teñen lugar, para mellorar a función, a capacidade e a participación.

O enfoque holístico empregado pola/o terapeuta ocupacional debe basearse na colaboración e coordinación coa persoa, familiares, coidadoras/es, outras/os profesionais e todos aqueles axentes importantes na vida desa persoa (como profesoras/es, empregadoras/es ou compañeiras/os de traballo).