#COTOGACONTIGO

¡JUNTXS SOMOS MÁS!

ESCRITO CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL-DECRETO 142/2023, DO 21 DE SETEMBRO

O COTOGA mediante escrito dirixido á Consellería de Política Social e Xuventude, volve presentar alegacións fronte o Decreto 142/2023, do 21 de setembro, polo que se regula o procedemento para o recoñecemento da situación de dependencia e do dereito ás prestacións do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, o procedemento para a elaboración do Programa Individual de Atención e a organización e fundamento dos órganos técnicos competentes.

Neste escrito solicítase a modificación dos artigo 8 e 12, pois éstes supoñen un detrimento para a disciplina de terapia ocupacional

Dende o COTOGA velamos sempre polo cumprimento dos dereitos e competencias dos e das terapeutas ocupacionais.